By Alys Haf, Probate Assistant, Wills, Trusts & Estates

Bron i dair blynedd yn ôl bu farw John William Scarle a Marjorie Ann Scarle o hyporthermia yn eu cartref yn Essex. Yn seiliedig ar y dystiolaeth, nid oedd posibl datgan pwy fu farw yn gyntaf.

Yn ôl y Ddeddf Cyfraith Eiddo 1925, pan fydd trefn y farwolaeth yn ansicr, crëwyd rhagdybiaeth mai’r person hynaf y bu farw gyntaf. Gofynnwyd i’r Llys ystyried anghydfod ar etifeddiaeth a oedd rhwng y llys-chwiorydd. Os darganfyddwyd mai’r wraig y bu farw yn gyntaf ei merch hithau y buasai yn etifeddu. Neu os mai’r gwr y bu farw yn gyntaf, ei ferch ef y buasai yn etifeddu.

O ganlyniad y rhagdybiaeth yn Neddf Cyfraith Eiddo 1925, roedd merch Mrs Scarle yn ddyledus i etifeddu byngalo ac £18,000.00. Roedd rhaid i ferch Mr Scarle ddadlau bod y dystiolaeth feddygol yn profi mai Mrs Scarle bu farw yn gyntaf.

Cyflwynwyd tystiolaeth feddygol anghyfforddus i geisio profi pwy fu farw gyntaf. Yn ôl mwy o dystiolaeth, roedd dirywiad pydredig yng nghorff Mr Scarle yn llai datblygedig o gymharu â chorff Mrs Scarle, a bod corff Mrs Scarle wedi dirywio cymaint cynt. Awgrymodd arbenigwr arall mai’r rheswm dros y dirywiad sylweddol gynt yng nghorff Mrs Scarle oedd bod tymheredd a’r amodau amgylcheddol yn y ddwy ystafell y cawsant eu darganfod ynddynt yn sylweddol wahanol hefyd, h.y. yr ystafell ymolchi a’r ystafell fyw.

Fe ddoth y barnwr i gasgliad nad oedd digon o dytstiolaeth feddygol i wrthbrofi’r rhagbydiaeth a nodwyd yn Neddf Cyfraith Eiddo 1925, a drwy gadarnhau’r Gyfraith bresennol, dyfarnodd y barnwr mai’r priod hynaf y bu farw gyntaf.

Mae’r achos hwn yn darlunio materion y gall godi pan fydd perthnasau yn marw heb ewyllys addas wedi’i greu.

Mae tîm Ewyllysysiau, Ystadau ac Ymddiriedolaethau Cullimore Dutton yn arbenigo mewn ysgrifennu Ewyllysiau ac yn aelodau o STEP (The Society of Trusts & Estates Practicioners). Am fwy o gyngor ar greu Ewyllys cysylltwch ag aelod o adran Ewyllysysiau, Ystadau ac Ymddiriedolaethau yng Nghyfreithiwr Cullimore Dutton, os y gwelwch yn dda, drwy’r rhif 01244 356 789, neu ebostiwch info@cullimoredutton.co.uk

Noder: Nid cyngor cyfreithiol yw hwn; y bwriad yw darparu gwybodaeth gyffredinol am faterion cyfreithiol cyfredol.

Mae'r erthygl hon hefyd ar gael yn Saesneg.


 

 

T 01244 356789

“I would not hesitate to recommend Cullimore Dutton to my friends. I have received professional care throughout.”